İdari Birimler

            İnsan Kaynakları

            Satın Alma

            Taşınır Kayıt Kontrol

            Gelir / Gider Tahakkuk / Vezne

            Mutemetlik

            Kalite Birimi

            Fatura

            Bilgi İşlem

            Hasta / Çalışan Hakları Birimleri

            Teknik Servis Birimi

            Danışma / Sosyal Servis/Kat Sekreterliği